SAMSUNG ELECTRONICS MANUFACTURING TIẾP NHẬN 150 KỸ THUẬT VIÊN

DỰ KIẾN TẠO NGUỒN TUYỂN CHỌN KỸ THUẬT VIÊN - SAMSUNG BA LAN