Tư vấn giới thiệu việc làm trong nước

 Song song với việc triển khai cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, Sàn Giao Dịch Việc Làm Ngoài Nươc chúng tôi cũng triển khai đồng thời chương trình đào tạo lại, hỗ trợ việc làm, cung ứng lao động trong nước cho các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam, các khu công nghiệp … cho mọi đối tượng đặc biệt là cho các lao động đã hoàn thành hợp đồng lao động, tu nghiệp ở nước ngoài trở về, với vốn kiến thức về ngoại ngữ và tay nghề thực tế đảm đương được những vị trí quan trọng trong công tác sản xuất kinh doanh và quản lý của doanh nghiệp.